Kisebbségi magyar közösségek a 20. században (történeti forrásfeltárás és kronológiák)

Vezető kutató: Bárdi Nándor

Résztvevők: Fedinec Csilla, Filep Tamás Gusztáv, Marchut Réka, Simon Attila, Gayer Veronika

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században (történeti forrásfeltárás és kronológiák)

Kulcsszavak: határon túli magyar kisebbségek; kronológia; dokumentumok, forrásfeltárás

EREDMÉNYEK

  1.  Háttér, megoldandó problémák és a projekt előzményei

A kisebbségi magyar közösségek történetére vonatkozólag az utóbbi két évtizedben egymással párhuzamosan egy-egy kisebbségi közösség vonatkozásában folytak egymástól eltérő mélységben alapkutatások. A projekt célja, hogy egységes módszertannal a meglévő hiányokat pótolja a források és kronológiák tekintetében, megalapozva ezzel az összefoglaló szintézisek, monográfiák megszületését. A magyar kisebbségi közösségek története a közös közép-európai társadalmi-politikai folyamatokban, a magyarországi, illetve az adott ország kormányzati, politikai, gazdasági, kulturális stb. törekvéseinek metszéspontjaiban értelmezhető a legteljesebben.

Az eddigi kutatások középpontjában főként a művelődéstörténet, az intézménytörténet, a kényszermigráció, a megtorlások egyes szegmensei álltak. Ugyanakkor nincs meg az a szerkezet, amiben el lehetne helyezni ezeket az eredményeket, ahol egyértelművé válnak a hiányok, tisztázva, hogy hol és milyen tárgyban nem születtek meg azok a munkák, amelyek alkalmassá teszik megfelelő szinten a kisebbségi magyar közösségek történetének beemelését akár a magyar köztörténetbe, akár a befogadó ország történetírásába. E hiányok pótlására különösen alkalmas a forrásfeltárás -- amely nélkül egyetlen területen sem lehetséges a továbblépés --, illetve a tematikai és szerkezeti kereteket is biztosító kronológiák elkészítése. Ez a munka leghatékonyabban egy koncentrált programban végezhető stabil intézményi háttérrel. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete meghatározó intézménye a határon túli magyarsággal kapcsolatos kutatásoknak, s megfelelő kapcsolathálóval rendelkezik ahhoz, hogy akár intézményes, akár személyes kapcsolatok tekintetében egy ilyen kutatás elvégezzen és koordináljon. Az összefoglaló munkák éppen a forrásfeltárás koncentráltságának, illetve szórványos és kiegyensúlyozatlan voltának következményeként meglehetősen kisszámúak, bármely érintett régiót is vesszük. Fontos kiemelnünk, hogy az MTA Kisebbségkutató Intézetben született meg a Kisebbségi magyar közösségek a 20. században c. könyv (2008), az első teljes szintézis a határon túli magyarok történetéről, angol nyelvű javított és bővített kiadása 2011-ben - Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. Többek között e kötet kapcsán fogalmazódhatott meg az a tézis, hogy „mára a kisebbségkutatás a történettudomány egyik legfejlődőbb ágává vált” (http://mta.hu/tudomany_hirei/kisebbsegtorteneti-konyvek-72731/ bővebben: Romsics Ignác: A magyar történetírás intézményrendszer és fórumai. Aetas, 2010. 4. sz. 9-10. p.).

Fontos azt hangsúlyozni, hogy a határon túli levéltári anyag feltárásakor nem lehet pusztán „mechanikus” gyűjtőmunkát végezni, tapasztalt kutatónak kell az összefüggések, a teljesség, és hiteles tájékozódás érdekében a feltáratlan anyagokat végignézni és hasznosítani. Itt javarészt nem olyan sokszorosan kutatott anyagokról van szó, mint például a Magyar Országok Levéltárban a K 28 ME Kisebbségi Osztály iratai. Ez egy esetben lehetne megkerülhető, ha a teljes határon túli iratanyag lemásolható lenne, azonban ennek anyagi vonzatai messze túllépnének azon a kereten, amit ebben a pályázatban a kutatás elvégzésére reálisnak tartunk. Egy a külföldi levéltárak is anyagát hozó digitalizált iratgyűjteményt, amely a tervezett forráskiadványok dokumentációjánál jóval bővebb, megkerülhetetlenül fontosnak tartjuk.

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, hogy forráskiadványok és kronológiák tekintetében hol tart ma a kutatás (a Szakirodalom részben műfaji tagolásban felsoroljuk az itt megjelentként feltüntetett munkákat), bemutatva azokat a hiányokat, melyek kitöltésére vállalkozunk ezzel a pályázattal.

A munkák bibliográfiai adatai szerepelnek az irodalomjegyzékünkben, illetve elérhetők az OSZK MEK, a foruminst.sk és az adatbank.ro oldalakon.

 

2. Hipotézis, kulcskérdések, a projekt célkitűzései

A kutatás tudományos újdonsága többek között az, hogy a magyarországi kormányzatok nemzetiségpolitikai tevékenységét nagyobb politikai összefüggésekben helyezhetnénk el, ugyanakkor empirikusan is összehasonlíthatóvá válna, (a tárgymutatók használatával) hogy a két alapvetően eltérő politikai-ideológiai korszakban (a második világháború előtt és után) miként kezelik az etnopolitikai problémákat. A külhoni magyarság önismeret szempontjából pedig alapvető tényeket rendszerezünk tudományos módszertannal. Azaz a kisebbségtörténetet a politikai-gazdasági-társadalmi összefüggések egészében, a kisebbség-többség viszonylatában láttatnánk, s nem csupán a diszkrimináció és a reciprocitás viszonylatból közelítenénk meg.

Célunk az, hogy a külhoni magyar kisebbségi közösségeknek az intézményesülési problémáit állítsuk a középpontba, ne pedig egy hanyatlástörténetet adatoljunk. A mindenkori közösségi, intézményi működés hatástörténetének feltárása a célunk, ezzel az adott szomszédos ország történetének egy részét is feltárjuk.

 

3. Az alkalmazott kutatási módszerei -- új és régi források

A kutatás mindenekelőtt levéltári forrásokra támaszkodik. Másodsorban hírügynökségi és sajtó anyagot dolgozunk fel. Az egyes tételeket a különböző forrásokat összevetve ellenőrizzük. Külön hangsúlyt helyezünk a jogi és az intézményi változások rekonstruálására az országos és sajátosan kisebbségi, regionális társadalmi jelzőszámok megjelenítésével együtt.

3.1. Levéltári források

1918-1945

MOL:   - Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának iratai

            - Társadalmi Egyesület Szövetsége; - Népies Irodalmi Társaság; - Szent Gellért Társaság;

            - Külügyminisztérium, rezervált iratok; - Sajtólevéltár

Román Nemzeti Levéltár: Országos Magyar Párt, Kolozsvár; Kult. és oktatási Min. anyagai, Bukarest 1945-1989

Megyei Levéltár Ungvár: R 14 (Kárpátontúli Ukrajna); R 195 (megyei tanács); R 165 (megyei közoktatási osztály); R 125 (pártdokumentumok)

Újvidék: Vajdaság Autonóm Tartomány; JKSZ és a Fórum Kiadóház iratai

MOL: Külügyminisztérium belgrádi, moszkvai nagykövetség iratai; MDP/MSZMP közp. szervek iratai

Bethlen György (romániai OMP elnöke) hagyatékának feldolgozása, dokumentálása

Bernádi György (romániai vezető magyar kisebbségi politikus) hagyatékának feldolgozása és dokumentálása

A romániai Országos Magyar Párt iratainak feldolgozása és dokumentálása

3.2. Más források

Releváns sajtóanyag, többek között: - Magyar Közlöny; - MTI kőnyomatos /MTI Bizalmas; - Magyar Kisebbség 1922-1940; - Keleti Újság 1918-1924; - Ellenzék 1925-1927; - Keleti Újság 1928-1938; - Ellenzék 1939-1940;

 - Prágai Magyar Hírlap 1920-1938, fontos politikai közleményeinek feldolgozása, dokumentálása (nem teljes repertóuiumként)

3.3. Módszertan

A feldolgozandó tematikák: - Törvények, rendeletek; - Politika jellegű események;- Szervezettörténet;

- Kulturális, egyesületi, közművelődési élet; - Oktatásügy; - Egyházak;

- Gazdasági adatok;- Médiajelenlét

Mélység: Természetesen elsősorban az országos jelentőségű események állnak a kutatás fókuszában, de a téma speciális volta miatt a regionálisszintű adatoktól és eseményektől sem tekinthetünk el. Évenként kb. 80-120 kronológiai tétel összegyűjtése.

Az egyes források leírására egységes külön erre a célra összeállított szabályzatot használunk (szövegközlés, jegyzetformátum, forrásmegnevezés, tárgyszavak, annotáció, mutatók). A kronológiai szócikkek esetében hasonlóan egységes szócikk táblázatot használunk (esemény, forrás, tárgyszó, mutatók).

Azokban az esetekben ahol „dokumentálásról” szólunk ott az anyag regesztás, kereshető pdf-es DVD-n használható rögzítéséről van szó.

3.4. Ütemezés

2014. január 1. – 2014. augusztus 31.

Forrásfeltárás: MOL ME, sajtó, határon túli levéltári munka, forrásjegyzék összeállítás

Kronológia: szakirodalom feldolgozása

A Prágai Magyar Hírlap feltárása

Bernády hagyaték dokumentálása

2014. szeptember 1. – 2015. augusztus 31.

Forrásfeltárás: MOL Belügyminisztérium, MOL Sajtólevéltár, MTI sajtó, Magyar Közlöny,

forrásjegyzék összeállítás

Kronológia: adatgyűjtés

A vajdasági magyar kisebbség történeti kronológiája c. kötet szerkesztése

A Prágai Magyar Hírlap feltárása

Bethlen hagyaték dokumentálása

2015. szeptember 1. – 2016. augusztus 31.

Forráskiadás: válogatások véglegesítése, forrásjegyzék összeállítás,

Kronológia – kéziratszerkesztés

Történelmi kényszerpályák Iratok a romániai magyarság két világháború közti történetéhez c. kötet szerkesztése

A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1918–1940 c. kötet szerkesztése

A Prágai Magyar Hírlap feltárása

Az OMP iratanyag dokumentálása

2016. szeptember 1. – 2016. december 31.

Forráskiadás: kéziratszerkesztés, nyomdai előkészítés, lektorálás, publikálás

Kronológia: kéziratszerkesztés, nyomda előkészítés, lektorálás, publikálás

Kézirat-előkészítés: Nemzetiségpolitika a Kárpátokon túl … Iratok a kárpátaljai magyarság 1944-1989 közti történetéhez; A (Cseh)Szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1918–1938; A kárpátaljai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944–1991

 

4. Várható eredmények

  1. Könyv (munkacímek):

Tanulmánykötet:

                         A népszolgálat fogalom változó tartalma

                         Magyar javaslatok, tervek dokumentumok az erdélyi kérdés rendezésére

Forráskiadvány

  1. Történelmi kényszerpályák Iratok a romániai magyarság két világháború közti történetéhez (Bárdi Nándor)
  2. Ahogyan lehetett …A romániai magyarság társadalma a két világháború között (Bárdi Nándor)

Kronológia:

3. A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1918–1940 (Bárdi Nándor)

4. A szlovéniai magyar kisebbség történeti kronológiája 1918–1945 (Kovács Attila)

4. 2. Kézirat (munkacímek):

Forráskiadvány

1. Nemzetiségpolitika a Kárpátokon túl … Iratok a kárpátaljai magyarság 1944-1989 közti történetéhez (Fedinec Csilla)

2. Iratok a (cseh)szlovákiai magyarság két világháború közötti történetéhez (Filep Tamás Gusztáv-Gayer Veronika-Simon Attila)

3. Válogatás + tanulmány Szüllő Géza írásaiból (Filep Tamás Gusztáv)

4. Válogatás + tanulmány Petrogalli Oszkár írásaiból (Filep Tamás Gusztáv)

5. Szlovenszkó magyar anyanyelvű zsidósága 1918-1938, dokumentumválogatás, tanulmánnyal (Gayer Veronika, Filep Tamás Gusztáv)

Kronológia:

6. A kárpátaljai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944–1991 (Fedinec Csilla)

 

4.3. Kutatási segédlet:

1. Részletes annotált levéltári forrásjegyzék a kisebbségi magyarokra vonatkozó alapvető iratokról, a vizsgált idősszakokban (vö. táblázat). (Jelzet, cím, dátum, tartalom, terjedelem, tárgyszavak, feldolgozottság). (vö. források). Ez az interneten is elérhető lesz a kisebbsegkutato.tk.hu-n keresztül. (Bárdi Nándor, Marchut Réka)

2. Az elkészült kéziratokat előbb önálló egyenként kb. 20-25 ív terjedelmű kötetekben publikáljuk, majd később tervezzük ezek internetes adatbázisban való megjelenítését.

3. A kronológiákat adatbázisba mutatókkal tesszük közzé.

4. A Prágai Magyar Hírlap feldolgozását, mint repertóriumot adatbázisban az interneten tesszük hozzáférhetővé. (Filep Tamás Gusztáv)

5. Bernády György, Bethlen György, és az OMP iratainak dokumentációja (Bárdi Nándor, Marchut Réka)

 

5. Kutatási infrastruktúra (pályázatban együttműködő kutatók és segédszemélyzet)

Intézeti munkatársak:

Bárdi Nándor (témavezető)

Fedinec Csilla, Gayer Veronika, Marchut Réka  (munkatársak)

Külső kutató: Simon Attila (Selye János Egyetem, Komárom)

Félállású foglalkoztatottként: Filep Tamás Gusztáv

 

6. Szakirodalom, amelynek folytatásaként tervezzük projektünket (az eddig a témakörben a pályázók közreműködésével megjelent publikációk (vö. táblázat)):

Kisebbségtörténeti dokumentumgyűjtemények, forráskiadványok

(Cseh)Szlovákia

Angyal Béla: Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez, 1919-1936. Somorja: Fórum Kisebbségkut. Int. ; Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 2004., 534.

Gaucsík István: A jog erejével. A szlovákiai magyarság gazdasági önszerveződése 1918–1938. Kalligram, Pozsony 2008. 516 oldal (dokumentumgyűjtemény)

Fazekas József–Hunčik Péter (szerk.): Magyarok Szlovákiában. II. k. Dokumentumok, kronológia (1989–2004). Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum, Somorja – Dunaszerdahely, 2005. 459 p.

Popély Árpád: Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948–1956 közötti történetéhez I.

(Válogatás a csehszlovák állami és pártszervek magyar kisebbséggel kapcsolatos dokumentumaiból) Somorja: Fórum, 2008

Popély Árpád: 1968 és a csehszlovákiai magyarság. Somorja: Fórum, 2008. 468.

 

Románia

György Béla vál., szerk. és a jegyzeteket írta: Iratok a romániai Országos Magyar Párt történetéhez Csíkszereda : Pro-Print ; Kolozsvár : Erdélyi Múz. Egyes., 2003, 455.

Gidó Attila vál., szerk. és a jegyzeteket írta: Úton. Erdélyi zsidó társadalom- és nemzetépítési kísérletek (1918-1940). Dokumentumválogatás. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.

Nagy Mihály Zoltán, Vincze Gábor vál., szerk. és a jegyzeteket írta: Autonómisták és centralisták : Észak-Erdély a két román bevonulás között (1944. szeptember-1945. március) Kolozsvár : Erdélyi Múz.-Egyes. ; Csíkszereda : Pro-Print, 2004. 407 p.

Nagy Mihály Zoltán és Olti Ágoston összeáll. és a jegyz. kész. Érdekképviselet vagy pártpolitika? Iratok a Magyar Népi Szövetség történetéhez, 1944-1953 / a bev. tanulmányt írta Nagy Mihály Zoltán ;.. Csíkszereda : Pro-Print, 2009. 604,

Novák Csaba Zoltán: Aranykorszak? A Ceauşescu-rendszer magyarságpolitikája I. (1965-1974), Csíkszereda: Pro-Print, 2011

László Márton vál., szerk. és a jegyzeteket írta: Magyarhermány kronológiája : 1944-1964 Csíkszereda : Pro-Print, 2008. 319

Vincze Gábor vál., szerk. és a jegyzeteket írta: Magyar vagyon román kézen: dokumentumok a romániai magyar vállalatok, pénzintézetek második világháború utáni helyzetéről és a magyar-román vagyonjogi vitáról Csíkszereda : Pro-Print, 2000. 527.

Fülöp Mihály, Vincze Gábor vál., szerk. és a jegyzeteket írta: Revízió vagy autonómia? : iratok a magyar-román kapcsolatok történetéről, 1945-1947 Teleki L. Alapítvány, 1998. 492

Fülöp Mihály, Vincze Gábor vál., szerk. és a jegyzeteket írta: Vasfüggöny keleten : iratok a magyar-román kapcsolatokról, 1948-1955 / Debrecen : Kossuth Egy. K., 2007. 392 p.

Stefano Bottoni főszerk.: Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság : 1956-1959 Csíkszereda : Pro-Print, 2006. 432 p.

Vincze Gábor vál., szerk. és a jegyzeteket írta: Asszimiláció vagy kivándorlás? : források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének tanulmányozásához, 1860-1989. Budapest : Teleki L. Alapítvány ; Kolozsvár : Erdélyi Múz. Egyes., 2004. 394.

Vincze Gábor vál., szerk. és a jegyzeteket írta: Történeti kényszerpályák - kisebbségi reálpolitikák :dokumentumok a romániai magyar kisebbség történetének tanulmányozásához, 1944. Csíkszereda : Pro-Print, 2001.

 

Jugoszlávia

Ágoston András–Vékás János: A botrány. Vajdasági magyarság-tények és
 számok. VMDK, Újvidék, 1994. 164 p.

Csorba Béla a kötetet vál. és szerk., az előszót írta: Források Délvidék történetéhez. III. köt. S nem törődtök vele, a holnap mit őröl... : Trianontól a párizsi békéig. Hatodik Síp, Budapest, 1999, 250.

Csorba Béla, Vékás János összeáll.: A kultúrtanti visszavág : a Symposion-mozgalom krónikája, 1954-1993. Újvidék,1994,175.

Vékás János: Utak. Életútinterjúk 1980–1990. Zenta: VMMI, 2010, 563.

 

Kárpátalja

Fedinec Csilla összeáll.: Iratok a kárpátaljai magyarság történetéhez 1918-1944 : törvények, rendeletek, kisebbségi programok, nyilatkozatok. Somorja : Fórum Kisebbségkut. Int. ; Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2004., 663.

 

Kisebbségtörténeti kronológiák

Balogh L. Béni: A dél-erdélyi magyarság történeti kronológiája 1940-1944

http://balogh.adatbank.transindex.ro/

Fedinec Csilla: A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918–1944. Fórum Intézet– Lilium Aurum, Galánta–Dunaszerdahely, 2002. 533 p.

Pándi Lajos: Köztes-Európa, 1756–1997. TLA, Budapest, 1999. 518 p.

Popély Árpád: A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája, 1944–1992. Fórum Intézet, Somorja, 2006. 708 p.

Vékás János: Magyarok a Vajdaságban 1944-1954: Kronológia,  Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2011. 382 p.

Vékás János: Magyarok a Vajdaságban 1955-1959: kronológia

Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2012. 453 p.

Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája, 1944–1953. TLA – JATE, Budapest–Szeged, 1994. 107 p.

Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája, 1944–1989. http://vincze.adatbank.transindex.ro/

Vincze Gábor: A Historical Chronology of the Hungarian Minority 1944–1989, Partium, 2009.

 

Monográfiák, feldolgozások

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Szerk. Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László, Gondolat – MTAKI, Budapest, 2008.

Nándor Bárdi, Csilla Fedinec, László Szarka (eds.): Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. - New York: Columbia University Press, 2011. - (East-European Monographs, 774.).

Fedinec Csilla, Vehes Mikola (eds.): Kárpátalja 1919–2009: történelem, politika, kultúra. Budapest, Argumentum, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete. 2010.

М.Вегеш, Ч.Фединець (eds.) Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура / україномовний варіант українсько-угорського видання / – Ужгород: Видавництво «Ліра», 2010.