Az intézet

 Az Intézetet a Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlése  2000. november 3-i 5. 1. számú határozatával hozta létre. Fõ feladata a kisebbségi közösségek integrációjának a magyarországi, regionális és európai társadalmi, gazdasági és politikai folyamatokban való vizsgálata. A mind összetettebb társadalmi folyamatok vizsgálata új megközelítési módszerek kidolgozását, a különbözõ tudományterületek, diszciplínák együttmûködését kívánja meg. Ezért az Intézeten belül kulturális antropológusok, jogászok, szociológusok és történészek dolgoznak együtt.

2012. január 1-tõl az Intézet – a Jogtudományi, a Politikatudományi és a Szociológiai Kutatóintézettel együtt – az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontja, majd 2019. szeptember 1-től a Társadalomtudományi Kutatóközpont keretein belül végez, a  szakmai önállóságát megõrizve alapkutatásokat, alkalmazott és összehasonlító kutatásokat.

Az intézet alaptevékenysége körében kiemelten foglalkozik az alábbi kutatási feladatokkal:

 • a magyarországi és európai nemzeti-etnikai kisebbségek - különösen a romák - közösségi jellemzõinek és társadalmi helyzetének feltárása, társadalomtudományi fogalmakkal való meghatározása, társadalomszerkezeti hatásainak vizsgálata; 

 • a közép-európai integrációs folyamatok, etnopolitikai modellek, valamint a kisebbségek jogi helyzetének összehasonlító elemzése; 

 •  a magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségek és a kisebbségi magyar közösségek demográfiai, gazdasági, politikai, és kulturális helyzete alakulásának történelemtudományi kutatása;

 •  a Magyarországot érintõ migrációs folyamatok társadalmi hatásának és a migráns csoportok társadalmi helyzetének vizsgálata;

 • az identitáskonstrukciók: az európai, nemzeti, lokális identitások tartalmi és formai változásainak elemzése;

 • a közép-európai és a magyarországi zsidóság kutatásához szükséges judaisztikai (nyelvi, filológiai) alapkutatások. 

Az Intézet céljai elérése érdekében: 

 • megteremti és ápolja a kutatások hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét; 

 • elõsegíti a magyar kisebbségkutatás területén végzett kutatások jelenlétét a tudományág nemzetközi jelenlétében; 

 • együttmûködik hazai és külföldi tudományos mûhelyekkel, velük közös kutatásokat folytat;

 • közremûködik hazai és külföldi doktoranduszok, ösztöndíjasok továbbképzésében;

 • kutatási dokumentációt és szakterületéhez kapcsolódó adatbázisokat épít, amelyet a tudományos közösség és a szélesebb nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tesz interneten vagy nyomtatott formában.