Eredmények - OTKA 109173 KISEBBSÉGI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK

Ezen az oldalon található munkák a Kisebbségi magyar közösségek a 20. században című, 109173 sz. OTKA program keretében készültek.

Ötven hónap Észak-Erdélyben: a Horthy-rendszer integráló készségének próbája (1940–1944). Magyar Kisebbség, 2014. 1. sz. 

A Magyar Kisebbség című kolozsvári folyóirat 2014/1. száma tematikus összeállítás, Ötven hónap Észak-Erdélyben:A Horthy-rendszer integráló készségének próbája (1940-1944) címmel. A periodika 4 tanulmányt egy forrásközlést és egy kritikát publikál. Csilléry Edit az 1938-as csehszlovákiai és 1939-es kárpátaljai államhatalom váltás után bekövetkezett közalkalmazotti, köztisztviselői cseréket vizsgálja meg. A dolgozat az igazoló eljárások legfontosabb kritériumait elemzi. Szavári Attila esettanulmánya azt vizsgálja, hogy az 1940 előtt a romániai magyar kisebbség életében fontos szerepet betöltő Minerva biztosító -- amely önálló erdélyi gazdasági vállalkozás volt -- Észak-Erdély Magyarországhoz való csatolása után hogyan kerül a budapesti nagy biztosítók érdekkörébe és miként nem sikerül megőrizni az önállóságát. Sárándi Tamás az 1940-1944 közti német-olasz tiszti bizottság működésén keresztül az észak-erdélyi román és a dél-erdélyi magyar sérelmeket nem összeveti, hanem elhelyezi a két etnopolitikai stratégia értelmezési keretében. Nagy József a hadtörténet társadalomtörténetét bemutató tanulmánya egy székelyföldi, székelyek alkotta, magyarországi hivatásos tisztek vezette, a Kárpátokat védő katonai egység tevékenységét mutatja be különböző naplók és visszaemlékezések alapján, amely párhuzamosan ugyanazon helyzetekről készültek, csak más-más pozícióból. Tóth-Bartos András forrásközlése Szabados Mihály, a budapesti Miniszterelnökség munkatársának két policy anyaga. Az egyik a bukovinai székelyek áttelepítésével kapcsolatos a másik pedig Szolnok-Doboka vármegye új magyar nemzetiségpolitikáját megalapozó helyzetelemzést közöl, egy a Kalotaszeget a Székelyfölddel összekötő magyar többségű település korridor kialakítása érdekében.

 

Domokos Géza életműbibliográfia, Összeáll. Meister Róbert 

Önálló művek; Kötetben megjelent írások; Bevezetők, elő-, és utószók; Sajtóban megjelent írások, publicisztika;Beszélgetések, ankétok, interjúk; Fordítások; Írások róla

 

Románia magyar történetírás 1920–1940 bibliográfiai gyűjtés. Összeállította Bárdi Nándor 

Ez az összeállítás alapvetően a Magyar könyvtermelés Romániában (1919–1940) alapján készült. [Összeállította Monoki István. I. kötet. Könyvek és egyéb nyomtatványok. EME Kvár, OSZK Bp. 1997. 562 p.] 
Alfabetikus bibliográfiát közöltek ezért a leválogatást Monoki kéziratban maradt beszakozott anyaga alapján végeztem el. (Lelőhelye: OSZK Kézirattára Fol. Hung. 3038. II. doboz.) Ezt egészítettem ki a Galambos Ferenc által készített Pásztortűz, Korunk és Erdélyi Helikon folyóiratok repertóriumainak anyagával, Diószegi Mária Erdélyi Irodalmi Szemle, Kazai Magdolna Magyar Kisebbség, Záhony Éva Hitel, Váczy Leona, Entz Géza, 
Valentiny Antal Erdélyi Múzeum feldolgozásaival.

 

Hungarians in neighboring contries around, 2011, map, by Sebők László, HUNGARIAN MINORITIES IN A EUROPEAN CONTEXT: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES Workshop, 13 July 2014, Tom Lantos Institute 

Hungarians in Transcarpathia, 2001, map, Sebők László 

Hungarians in Transcarpathia, 1989, map, Sebők László 

Hungarians in Transcarpathia, 1930, map, Sebők László 

Hungarians in Transcarpathia, 1910, map, Sebők László 

 

Magyarságkutató Intézet/Teleki László Alapítvány Könyvtárának kéziratkatalógusa 1986-2006, jelenleg OSZK Kézirattár 625 fond, Összeállította Dippold Péter, Sándor Annamária, Bárdi Nándor

 

A Népies Irodalmi Társaság éves jelenéseinek tartalomjegyzéke 1921-1944. Összeállította Izsák Anikó, MNL OL P1077 

 

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 

Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban, döntően 1989 után publikált kutatási eredményeiről szeretne áttekintést adni. Öt nagy témakörrel kapcsolatos irodalomról van szó: magyarországi nemzetiségek, külhoni magyarok, magyarországi illetve magyar kötődésű romák, zsidóság, magyarországi migránsok. Ezen csoportok szociológiai, történeti, etnográfiai, nyelvészeti, geográfiai, demográfiai vizsgálatát, összefoglalva beszélhetünk kisebbségkutatásról, mint interdiszciplináris gyűjtőfogalomról. Az összeállításhoz saját gyűjtésemen túl Bódi Zsuzsanna, Dobos Balázs, Dupcsik Csaba, Gyurgyák János, Kemény István, Kertesi Gábor, Kézdi Gábor, Komoróczy Géza, Radványi Ferenc a válogatásban is szereplő munkáinak bibliográfiáit használtam fel. Természetesen az egyes csoportoktól elválaszthatatlan a velük kapcsolatos kérdések kezelése, de ezen túl az összeállítás nem vállalta fel az antiszemitizmus, az idegenellenesség, a nemzeti azonosság, az identitás- és emlékezetpolitika kutatásának illetve a nacionalizmus tanulmányok eredményeinek számbavételét.

 

Áttekintés Sziklay Ferenc kéziratos hagyatékáról Összeállította Bárdi Nándor, OSZK Kézirattár Fond 158 / 1-30. doboz. 

A harminc doboznyi iratanyag rendezetlen, kivéve néhány dobozt, amely leveleket tartalmaz, de azokat sem számozták be fóliónként csak alfabetikusan rendezték. A dobozokat a raktárból történő felhozatal sorrendjében arab számmal (ceruzával) beszámoztam. Az áttekintésben jelzett anyagok nem találhatók külön palliumokban csak a levelezés egy része. Néhány dobozon római számozás is található. Ez valószínűleg az anyagot átvevő személytől (Bata Imre) származik. Ahol egy dokumentum "leírásakor" nem tüntettem fel szerzőt ott Sziklay Ferenc kéziratáról van szó. 
Az anyag döntő többsége szépirodalmi kézirat. A kisebbségtörténeti kutatások szempontjából fontosnak ítélt dokumentumokat kiemeléssel jeleztem. 

 

Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010) c. folyóirat repertóriuma

 

Bernády György kéziratos hagyatéka. Összeállította Fodor János, Judeţean Mureş al Arhivelor Naţionale, Fond personal Bernády György 

 

Székelyföld a XX. században konferencia Székelyudvarhelyen. Konferencia és műhelyszeminárium Székelyudvarhelyen 2014. március 22-én, szombaton, ahol a régió modernizációs problémáinak tematizálására kerül sor. 

A konferencia célja a régióval kapcsolatos eddigi intézmény- és társadalomtörténeti kutatások összefoglalása és új problémák tematizálása. A programban markánsan megjelennek a fejlesztési politikák és a helyi szerveződések kapcsolata. A műhelyszemináriummal, ahol a kutatási tervekről és problémákról lesz szó, a hosszabb távú közigazgatástörténeti és modernizációs kutatásokat szeretnénk megalapozni.

 

Népszolgálat. A közösségi elkötelezettség alakváltozatai a magyar kisebbségek történetében. Szerk. Bárdi Nándor, Filep Tamás Gusztáv, Lőrincz D. József, Kalligram, Pozsony, 2015, 336 p. ISBN 9788081018916 

 

Székelyföld két világháború közti közigazgatás-története 

Nagy Botond: Háromszék közigazgatása 1918–1940 között. In Areopolisz, Történelemi- és társadalomtudományi tanulmányok XIV. 2014, Aeropolisz Egyesület, Székelyudvarhely, 2015, 159–194.

László Márton: Maros-Torda/ Maros megye közigazgatása 1918–1938 között. In Areopolisz, Történelemi- és társadalomtudományi tanulmányok XIV. 2014, Aeropolisz Egyesület, Székelyudvarhely, 2015, 195–224.

Gidó Csaba: Udvarhely megye közigazgatás-története impériumváltástól impériumváltásig (1918–1940). In Areopolisz, Történelemi- és társadalomtudományi tanulmányok XIV. 2014, Aeropolisz Egyesület, Székelyudvarhely, 2015, 225–276.

Szabó Csongor: Csík megye közigazgatása (1918-1940). Magyar Kisebbség, 2015. 1-2. 221-270.; 3-4. sz. 209-231.

http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2014_3_4/009Studium_Szabo%20Csongor.pdf 

http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2015_1_2/009Studium_Szabo%20Csongor.pdf 

Szeghy-Gayer Veronika: Veronika Szeghy-Gayer : "Vráťme si mesto!" Prejavy nespokojnosti "mestského občana" v politickom diskurze v Prešove 1918 - 1938. In Forum Historiae, 2015, roč. 9, č. 2. ISSN 1337-6861. 

 

A Székelyföldre vonatkozó fejlesztési tervek (1879-2011)  Összeállította Bárdi Nándor, Tóth-Bartos András

 

Erdélyi kisebbségtörténeti naplók, emlékiratok, önéletírások, visszaemlékezések feltárása és digitális szövegtár összeállítása, 250 tétel, 47 p. Összeállította Bárdi Nándor

 

Bethlen György irathagyatéka, kéziratkatalógus Összeállította György Béla 

 

Holtvágányon. A Ceausescu-rendszer magyarságpolitikája II. 1974–1989. Összeállította, előszó, jegyzetek Novák Zoltán Csaba, Pro-Print, Csíkszereda, 2017, 432. ISBN 978-606-556-093-2

 

Miniszterelnökség, Nemzetiségi és Kisebbségi osztály iratai (MNL OL K 28) ügyiratszintű jegyzéke

(Összeállította: Kránitz Péter, Sárándi Tamás, Szudó Eszter, Kletter Csilla,)

 

Szlovenszkó magyar anyanyelvű zsidósága 1918–1938.

Dokumentumválogatás. Összeállította: Szeghy-Gayer Veronika, Filep Tamás Gusztáv, be. tan.:

Filep Tamás Gusztáv: Felvidéki zsidó magyarok a csehszlovákiai magyar közéletben 1918/19–1938

Gayer Veronika: Zsidó magyarok Kassától Eperjesig, 1918–1938, kézirat, 296 p.

 

Szeghy-Gayer Veronika: Felvidékből Szlovenszkó. Magyar értelmiségi útkeresések Eperjesen és Kassán a két világháború között. Kalligram, 2016, 284 p.

 

Levezényelt visszacsatolás. A magyar katonai közigazgatás Észak-Erdélyben, 1940. Összeáll, bevezető tanulmány és jegyzetek. Sárándi Tamás. Pro-Print, 2016, 623 p. 

 

Bárdi Nándor: Közigazgatási rendszerváltás. In Székelyföld története III. kötet, Szerk. Bárdi Nándor, Pál Judit, MTA BTK–EME–HRM, Székelyudvarhely, 2016. 395–440.

 

Csernicskó István, Fedinec Csilla: Four Language Laws of Ukraine. International Journal on Minority and Group Rights, 2016. 23:(4) pp. 560-582.


Szeghy-Gayer Veronika: Sziklay Ferenc és a csehszlovákiai magyar pártok Kultúrreferátusa (1922–1938). Modern Magyarország, 2016. 1. sz. 37–61. 

 

Gayer Veronika: Spányi Artúr és az „eperjesi középosztály” a két világháború között. Regio, 2015. 1. sz. 109–135. 

 

Gayer Veronika: Az eperjesi Városi Polgári Párt és Flórián Károly az 1920-as években. In Gabzdilová, Soňa – Simon, Attila (szerk.).: Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu. Komárno, Univerzita J. Selyeho, 2014. 124–136. 

 

Zeidler Miklós: Külügyi Szemle (1920-1944) repertóriuma 

 

Magyarok Romániában 1990-2015. Tanulmányok az erdélyi magyarságról. Szerk Bárdi Nándor, Éger György, Károli Gáspár református Egyetem -- L’Harmattan, Budapest, 2017. 416 p. ISBN 978-963-414-357-4

 

A romániai Országos Magyar Párt  Elnökségi iratok 1922-1938, (rendezte, a jegyzéket összeállította Antal Róbert, Főcze János, Kovács Szabolcs, 2016, 107 p. 

 

György Béla: A romániai Országos Magyar Párt története 1922-1938. Pro-Print, Csíkszereda, 2017. 356 p. ISBN 978-606-556-095-6

 

Péter Mihály: A szlovenszkói és ruszinszkói református egyház három nagy kérdése. Összeáll, bev. tanulmány, jegyzetek, Filep Tamás Gusztáv, kézirat, 2017, 274. p.

 

Petrogalli Oszkár: Mankón járó demokrácia. Válogatott írások és beszédek. Összeáll, bevezető tanulmány, jegyzetek, Filep Tamás Gusztáv, kézirat, 2017, 335 p.

 

Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség és a magyar – román kapcsolatok történeti kronológiája, 1944–1989, kézirat, 2017, 193 p.

 

Szüllő Géza: A gasteini üzenet. Válogatott cikkek, beszédek, tanulmányok. Összeáll. Filep Tamás Gusztáv, kézirat, 2017, 257 p.

 

Vajdasági magyar társadalomtörténeti szöveggyűjtemény 1945-1991. Összeáll., bevezető Szerbhorváth György, kézirat, 2017, 393 p.

 

Veremidő. Magyarok a királyi Jugoszláviában (1918–1941) Összeáll., jegyzetek, bev. tanulmány Mák Ferenc, kézirat, 2017, 356 p.

 

A szerbiai Magyar Nemzeti Tanács létrehozásának iratai (26 tematikusan rendezett iratgyűjtő, eredeti és digitalizált, Várady Tibor adománya)

 

Romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1918-1940. Összeállította Bárdi Nándor, kézirat, 2017, 220 p.

 

Határon túli magyar sajtószemle 1999-2017, Összeállította Boér Krisztina, kézirat, 2017, kb. 71 ezer oldal, napi bontásban elektronikusan, időrendben.

 

Romániai magyar sajtószemle 2010-2017, Összeállította Udvardy Frigyes, kézirat, 2017.

 

A Magyar Kisebbség 21 éve (1922-1942) Válogatás a folyóiratból, Bárdi Nándor, kézirat, 2017, 840 p. 

TARTALOM 

 

Ahogy lehetett… A romániai magyarság társadalomrajza 1920-1940. Összeállitotta Bárdi Nándor, kézirat, 2017, 866 p.

 

A csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája a Prágai Magyar Hírlap (1922–1938) alapján, Összeállította Filep Tamás Gusztáv, kézirat, 2017. 710 p.

 

………………………………………………………………………………………….

Bárdi Nándor: Problemele de bază şi periodizarea istoriei minorităţii maghiare din România, Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica, vol. XIV / 2017, p. 121 – 133.