Az elcsatolt területek zsidó közösségei

A kutatás vezetője: Bányai Viktória és Komoróczy Szonja

A kutatásban részt vevő belső munkatársak: Fedinec Csilla, Gayer Veronika

A kutatás intézeten kívüli felkért munkatársai: Frojimovics Kinga (Yad Vashem, Jeruzsálem), Glässer Norbert (SZTE), Zima András (ORZSE), Konrád Miklós (MTA TTI), Csíki Tamás (ME), Vincze Kata Zsófia (ELTE), Filep Tamás Gusztáv, Klein Rudolf (SZIE), Frigyesi Judit (Jeruzsálem), Komoróczy Géza, prof. emeritus 

Kutatás időkerete: 2012. szeptember – 2013. december a Rothschild Foundation (London) támogatásával

A kutatás előzményei 

A Trianoni döntés nyomán elcsatolt területek zsidó közösségeinek története meglehetősen elhanyagolt terület a történeti – judaisztikai kutatásban és szakirodalomban, ugyanakkor (és épp ezért) sok tévhit és hibás általánosítás terjedt el. A célunk, hogy a korábbi magyarosító / cionista / ultra-orthodox / nosztalgikus-romantikus felfogás jegyében írott munkák helyett forrásokra alapozó, sok szempontú, a hangsúlyt a régió zsidóságának sokféleségére, a közösségi stratégiák összetettségére helyező kutatást indítsunk el. Kulcskérdéseknek a következőket tekintjük: a hatalomváltásokra adott reakciók, önszerveződés, elitstratégiák, népi / nyelvi / nemzeti identitások – belső rétegzettség, generációs csoportok és irányzatok szerinti különbségek.

Egy nagyobb projekt első szakaszaként tűztük ki néhány jól körülhatárolható forrástípus feltárását és elemzését két régió vonatkozásban (Kárpátalja és Felvidék). A régiók kiválasztásánál a kutatási előzményeket, illetve a lehetséges forrásokat igyekeztünk számba venni, és elsőbbséget adni az elérhető forrásokkal rendelkező, ugyanakkor feltáratlan (elhanyagolt) területnek. A Romániához került területek vonatkozásában – mind onnan elszármazott izraeli kutatók, mind a rendszerváltás óta kolozsvári kutatók munkája nyomán – már jelentős, forrásbázisát tekintve is megalapozott kutatásokról beszélhetünk. Burgenlandot és Délvidéket az ottani zsidó közösségek viszonylag alacsony létszáma miatt soroltuk hátra. Így a Csehszlovákiához csatolt két régióra, Kárpátaljára és Felvidékre koncentrál a kutatás elsõ fázisa. A kutatás fókuszában a két világháború közötti és a második világháború alatti idõszak áll (1920-1945), de nélkülözhetetlen a kitekintés, összehasonlítási alap teremtése a dualizmus korszakára, illetve az 1945 utáni helyzetre.

A kutatáscélkitűzései

A projekt két nagy egységre bomlik. Az első egy forrásfeltáró kutatás-gyűjtés mindkét régió vonatkozásában. A forrásfeltárás eredményeit digitális listák, adatbázisok formájában tettük közzé, további kutatások számára elérhetővé:

http://www.hebraisztika.hu/site/pageprocess.htm?id=446

Ebben négy forrástípusra koncentráltunk:

 a) Sajtó, elsődlegesen zsidó sajtó, magyar és jiddis nyelvű periodikák: pl. Zsidó Újság (Kassa), Zsidó Szó / Dos yidishe vort (Kassa) Zsidó Néplap (Ungvár), Dos yidishe folksblat (Munkács), Yidishe tsaytung (Munkács), Yudishe shtime (Munkács), etc.

 b) Zsidó elemi és középiskolák évkönyvei (Ungvár, Huszt, Munkács)

 c) Hitközségi és más szervezeti értesítők

 d) Tanúvallomások (elszármazotti közösségek által kiadott emlékkönyvek, egyéni emlékiratokat is idevéve)

A projekt másik célkitűzése – támaszkodva a forrásfeltárás eredményeire – egy többszerzős monográfia megjelentetése volt Kárpátalja zsidóságáról.

 

A kutatás eredményei

Konferenciaelőadások

Komoróczy Szonja: „Munkácsi jiddis sajtó a két világháború között”, Nemzeti, regionális és kisebbségi közösségek Közép-Európában. MTAKI, Budapest, 2011. május 24.

Bányai Viktória: „Zsidó oktatásügy Kárpátalján a két világháború között”, Zsidóság – tradicionalitás és modernitás. WJLF – CEU, Budapest, 2011. december 15.

Bányai Viktória: „Zsidó közösségek története az elcsatolt területeken”, A magyar történetírás kánonjai -- Budapest, CEU - 2014. november 21-22. (http://www.ceu.hu/event/2014-11-21/magyar-tortenetiras-kanonjai-konferencia-r-varkonyi-agnes-historiografiai)

Publikációk

Bányai Viktória - Fedinec Csilla - Komoróczy Szonja Ráhel (szerk.): Zsidók Kárpátalján: történelem és örökség. A dualizmus korától napjainkig [Hungaria Judaica, 30] (Budapest: Aposztróf Kiadó, 2013) 456 old. ISBN: 978-615-5056-37-6

Komoróczy Géza, Zsidók az Északkeleti Kárpátokban. Kárpátalja a 16. századtól a 19. század közepéig [Hungaria Judaica, 31] (Budapest: Aposztróf Kiadó, 2013), ISBN: 9786155056437

Bányai Viktória, "Pomaďarčovanie sa, počešťovanie sa, pohebrejčovanie sa – vzdelávacie stratégie odkarpatských Židov v prvej polovici 20. Storočia" in: Konya, Peter, ed., Zidia Pred A Za Karpatmi V Priebehu Stárocí. (Presov: Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, 2013.) ISBN: 978-80-555-1043-9 pp. 268-275.

Bányai Viktória, „Zsidó oktatásügy Kárpátalján a két világháború között” in: Biró Zsuzsanna Hanna – Nagy Péter Tibor, szerk., Zsidóság – tradicionalitás és modernitás. Tisztelgő kötet Karády Viktor 75. születésnapja alkalmából[Wesley Jubileumi Kötetek, 9] (Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2012), pp. 509-518. ISBN 978-963-9744-318.

Fedinec Csilla, „Jewish eyewitness testimonies in Transcarpathia (Carpathian Ruthenia) in the transition from the Hungarian to the soviet regime (1944–1945)” In: Wacław Wierzbieniec, Elżbieta Rączy (szerk.), Righteous among the Nations: The scope and forms of helping Jews in the Middle-East Europe occupied by the Third Reich. (Jarosław: Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw, 2014), pp. 118-129. (ISBN:978-83-63909-56-7)

Gayer Veronika, „Tradíció és cionizmus: Zsidó egyesületi élet Kassán a két világháború között”, In: Peter Kónya (szerk.) Zidia Pred A Za Karpatmi V Priebehu Stárocí. (Presov: Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, 2013), pp. 203-218. (ISBN:978-80-555-1043-9)

Gayer Veronika, Zsidó tematikájú nyomtatványok a Kelet-szlovákiai Múzeum gyűjteményéből, pp. 1-22. Forrásközlés (2014)

Gayer Veronika, Spányi Artúr és az "eperjesi középosztály" a két világháború között, REGIO23:(1) pp. 109-135. (2015)