Romániai etnikai kisebbségek idõsoros, demográfiai elemzése 1977-2002

 

Elõzmények, kérdések, módszertan

Az elmúlt évtizedben egyre több részletes munka jelent meg (magyar nyelven is) az utolsó romániai népszámlálások adatairól, értelmezéseirõl. Noha ezek az írások (lásd pl. Kiss Tamás (szerk.): Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben. RMDSZ Ügyvezetõ Elnökség – Kriterion, Kolozsvár, 2004.) nagyon sok újfajta szempontot, illetve fontos elemzéseket is tartalmaznak a romániai magyar népességszám területi és idõsoros, avagy felekezetek szerinti alakulásáról, becslésérõl, vagy éppenséggel a vegyes házasságok dinamikájáról, meglepõen kevés információt tartalmaznak a legnagyobb kisebbség, a romániai magyar populáció társadalmi szerkezetérõl, foglalkozások szerinti rétegzettségérõl és egyéb társadalmi-gazdasági jellemzõirõl. A többi kisebbség vonatkozásában jószerével nem is találunk elemzéseket.

Szakirodalmi elõzményként meg kell említenünk Varga E. Árpád összegzõ tanulmányát az 1992-es népszámlálás fontosabb demográfiai, foglalkoztatottsági, iskolázottsági adataira vonatkozóan (Varga E. Árpád: A romániai magyarság fõbb demográfiai jellemzõi az 1992. évi népszámlálás eredményei alapján. In: Varga E. Árpád: Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetébõl. Tanulmányok. Budapest, Püski, 1998, 260-276). Neményi Ágnes a 2002-es adatokat ismertette röviden (Neményi Ágnes: Az erdélyi magyarság gazdasági-társadalmi és demográfiai jellemzõi a 2002. évi népszámlálás tükrében. In: Társadalom és politika. Etnikai folyamatok Románia négy kistérségében. RISOPRINT, Cluj-Napoca, 2006.). Veres Valér 2004-ben elemzést készített a 2002-es népszámlálási adatok foglalkoztatottsági vonatkozásairól, ám elemzésében nem szerepelnek a romániai magyar nemzetiségre vonatkozó adatsorok. (Veres Valér: Foglalkoztatottság és foglalkozásszerkezet Romániában 2002-ben. WEB, 2004. április. 41-48). Ugyanõ közölt kérdõíves kutatásokra épülõ társadalmi struktúra elemzést is (Veres Valér: A társadalmi struktúra etnikai sajátosságai a posztszocialista Erdélyben. Erdélyi Társadalom, 2003. 1. 87-112.)

A kutatás során a romániai nemzeti kisebbségek összehasonlító, demográfiai leírására teszünk kísérletet. Egységes szempontok alapján a legnagyobb kisebbségek (magyar, roma, német) fõbb jellemzõit vesszük figyelembe: gazdasági, társadalmi státusz, belsõ mobilitás, a többes etnikai kötõdésûek fõbb szocio-demográfiai tulajdonságai. Túl az idõsoros adatok együttes ismertetésén, ezen elemzések újszerûségét két tényezõ adja: egyrészt olyan tematikákra is kitér, amelyekre a korábbi elemzésekben nem szerepeltek, másrészt pedig az adatok forrása nem csak a hivatalos, a román statisztikai intézet kiadványai, hanem a népszámlálások 10%-os mintái, adatbázisa. A rendelkezésünkre álló adatbázisok így lehetõvé teszik, hogy érdeklõdésünknek megfelelõ kereszttáblákat állítsunk elõ, illetve más statisztikai eljárásokat is alkalmazzunk.

A kutatás során az Integrated Public Used Microdata Series (IPUMS) adatbázisában elérhetõ 1977., 1992. és 2002. évi romániai népszámlálási adatbázisok 10%-os mintáit használjuk.